0 212 292 30 34 (pbx)

Gümrük İdarelerinin takibindeki borçlara ilişkin son başvuru tarihi.

6552  sayılı  İş kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde  Değişiklik  Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun   kapsamında,  tahsili  ve  takibi  Gümrük  İdarelerince  yapılan  borçların  yeniden yapılandırılmasına  ilişkin düzenlemeler  kanunun   80.  maddesine  belirtilmiştir.

Bahse  konu  kanunun  80.  maddesinin  5.  fıkrasında  ise  Gümrük  Kanunu  kapsamında  bulunan borçlara  ilişkin  yapılandırma başvurularının  Kasım  ayının  sonuna  kadar  yapılması   şartı   getirilmiştir.

Konuya  ilişkin  ilgili  kanun  hükmü  aşağıdadır.

 

İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN

 

YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

 

Kanun No. 6552                                                                                           Kabul Tarihi: 10/9/2014

 

4458 Sayılı Gümrük Kanunu Kapsamında bulunan Borçlara ilişkin Düzenlemeler.

MADDE 80 –

(5) Bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların maddede öngörülen şartların yanı sıra bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvuruda bulunmaları ve madde kapsamında ödenecek tutarları, ilk taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde on sekiz eşit taksitte ödemeleri şarttır. Bu Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmî tatile rastlaması hâlinde süre izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter.