0 212 292 30 34 (pbx)

YGM tebliğinin dava sonuna kadar yürütmesi durduruldu

Bilindiği Üzere, 02.12.2014 tarih ve 29193 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği ile ilgili 2 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliğ’nde Değişiklik yapılmasına Dair Tebliğ'in 4. maddesi ile Geçici 1. maddesinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemi ile  beş Gümrük Müşavirleri Derneği  olarak Danıştay on beşinci Daireye davalar açılmıştı.

Söz konusu dava ile ilgili olarak Danıştay on beşinci daire  davalı idarelerin savunması veya 8/12/2014 tarih ve E:2014/9839 sayılı ara kararına cevap alındıktan ya da yasal savunma süresi ve ara kararına cevap süresi geçtikten sonra yeniden bir karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulmasına oyçokluğuyla 18.12.2014 tarihinde karar verilmişti.

 

Davanın yürütmeyi durdurma  kararı  esasdan  görüşülmüş  ve  yürütmenin  durdurulmasının  davanın sonuna kadar  devamına 13.03.2015  tarihinde  karar verilmiştir.

 

http://www.maksimumgumruk.com.tr/index.php/tr/tum-duyurular/ygm-tebli%C4%9Fi-y%C3%BCr%C3%BCtmeyi-durdurma-karar%C4%B1.html