0 212 292 30 34 (pbx)

Antrepo hizmeti faturasının kimin adına düzenlenmesi gerektiği.

 

Tarih

27/08/2014

Sayı

27575268-105[229-2013-316]-838

Kapsam

 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

   

Sayı

:

27575268-105[229-2013-316]-838

27/08/2014

Konu

:

Antrepo hizmeti faturasının kimin adına düzenlenmesi gerektiği hk.

 
         

            İlgi özelge talep formunuzda; ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi numaralı mükellefi olarak ... ilinde A tipi antrepoculuk faaliyetinde bulunduğunuz, mal sahipleri adına gümrük komisyoncuları ve müşavirleri tarafından antreponuza yapılan teslimler sonucunda antrepo hizmet faturasının kendi adlarına düzenlenmesini istedikleri belirtilerek, antrepo hizmet faturasının mal sahipleri yerine gümrük komisyoncuları ve müşavirler adına düzenlenip düzenlenmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

            Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun "İspat edici kağıtlar" başlıklı 227 nci maddesinde "Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir." hükmü bulunmaktadır.

            Aynı Kanunun 229 uncu maddesinde, fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen vesika olarak tanımlanmıştır. Kanunun 231 inci maddesinin 5 numaralı bendinde, faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı; 232 nci maddesinde, birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla, kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin sattıkları emtia veya yaptıkları iş için fatura vermek, satın aldıkları emtia ve hizmetler için de fatura istemek ve almak zorunda oldukları hükmü yer almaktadır.

            Diğer taraftan, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 225 inci maddesinin 1 numaralı bendinde, "Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin faaliyetler, 5 inci madde hükümleri çerçevesinde, sahipleri ile bunların adına hareket edenler tarafından doğrudan temsil yoluyla veya gümrük müşavirleri tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilir ve sonuçlandırılır.", 226 ncı maddesinin 1 numaralı bendinde, "Gümrük müşavirleri her türlü gümrük işlemini takip ederek sonuçlandırabilirler." hükümlerine yer verilmiştir.

            Mezkur Kanunun geçici 5 inci maddesinde ise Kanunun yürürlük tarihinden önce gümrük komisyoncusu karnesine sahip olanlara, Kanunda yer alan şartlar dâhilinde Gümrük Müşavirliği İzin Belgesi verileceği belirtilmiştir.

            Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre; gümrük komisyoncuları ve müşavirleri malın mülkiyetine sahip olmaksızın ücret karşılığında mal sahibine hizmet verdiğinden, antrepo hizmetine ilişkin faturanın da hizmetin verildiği mal sahibi adına düzenlenmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.