0 212 292 30 34 (pbx)

Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik 13.04.2016

13 Nisan 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29683

 

Karar Sayısı : 2016/8698

Ekli “Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”m yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 18/3/2016 tarihli ve 28097 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 80, 111, 115, 121 inci ve 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/3/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1- 17/1/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dahilde İşleme Rejimi Kararının 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni sahibi firmaların, belge/izin ihracat taahhüdünün kapatılabilmesi için gerekli bilgi ve belgeleri, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ hükümleri çerçevesinde ilgili bölge müdürlüğüne/ilgili gümrük idaresine sunmaları gerekir. Aksi takdirde bu belgenin/iznin taahhüt kapama işlemleri mevcut bilgi ve belgeler esas alınarak tekemmül ettirilir.”

MADDE 2- Aynı Kararın 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Kararın 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dahilde işleme izin belgesinin taahhüt kapatma veya iptal işlemlerini geri almaya Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü); dahilde işleme izninin taahhüt kapatma veya iptal işlemlerini geri almaya ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilidir. Taahhüt kapatma veya iptal işlemleri geri alman belge/izin ihracat taahhüdünün kapatılması durumunda; belge/izin kapsamında müeyyide uygulanmakla birlikte henüz tahsilatı yapılmamış (amme alacağının asli ve/veya ferilerinin tahsil edilmemiş olması) kısım için ithalat esnasında alman teminatlar ilgili gümrük idaresince belge/izin sahibi firmaya iade edilir, ancak belge/izin kapsamında müeyyide uygulanmış ve daha önce tahsil edilmiş tutarlar (amme alacağının asli ve/veya ferilerinin tahsil edilmiş olması) taahhüt kapatma işlemini müteakip ilgili belge/izin sahibi firmaya iade edilmez. Ayrıca; iptal işlemleri geri alınan firmalar adına düzenlenmiş ve düzenlenecek olan dahilde işleme izin belgeleri kapsamında 6 (altı) ay süreyle yapılacak tüm ithalat işlemlerinde (bu firmaların geri alma işlemi tesis edilen dahilde işleme izin belgesi ve bu firmanın geri alma işleminden sonra bir başka firmanın belgesine yan sanayici olarak eklenmesi dahil), indirimli teminat uygulanmaz.”

MADDE 4- Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Resen kapatmanın geri alınmasına ilişkin geçici uygulama

GEÇİCİ MADDE 20- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen ve süresi içerisinde taahhüt kapatma müracaatı yapılmaması nedeniyle resen kapatılan dahilde işleme izin belgeleri ile ilgili olarak belge sahibi firmalarca, resen kapatmanın geri alınmasını teminen, bu maddenin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde ilgili Bölge Müdürlüklerine müracaat edilmesi ve belge süresi içerisindeki ihracatın tevsik edilmesi durumunda, uygun görülen müracaatlar Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) intikal ettirilir. Bakanlıkça resen kapatma işleminin geri alınmasının uygun görüldüğünün Bölge Müdürlüklerine bildirilmesi halinde, Bölge Müdürlüklerince resen kapatma işlemi geri alınır. Bu geri alma işlemi Bölge Müdürlüklerince Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü), Gümrük ve Ticaret Bakanlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü), DİR Otomasyon Sisteminde düşümü yapılmış ithalata ait gümrük beyannamesinin tescil edildiği gümrük idaresine ve ilgili vergi dairesine yazılı olarak duyurulur.

Resen kapatma işleminin geri alınmasından önce dahilde işleme izin belgesi kapsamında uygulanan müeyyidenin tamamı veya bir kısmı tahsil edilmişse, resen kapatma işlemi geri alınan belgenin taahhüt hesabının kapatılmasını müteakip, müeyyidenin tahsil edilmiş olan kısmı ilgili belge sahibi firmaya iade edilmez. Bu husus hem resen kapatma işleminin geri alındığının ilgili birimlere bildirilmesine ilişkin yazıda hem de taahhüt hesabının kapatılmasına ilişkin yazıda belirtilir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen ve resen kapatılmış olan belgeleri sebebiyle indirimli teminat uygulamasından yararlanamayan firmaların dahilde işleme rejimi kapsamında yaptıkları ithalat işlemlerinde, indirimli teminat uygulamasına ilişkin diğer hükümler saklı kalmak kaydıyla, indirimli teminat uygulanmaya devam edilir.”

MADDE 5- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi Sayısı

 

27/1/2005

25709

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi Sayısı

1.

15/12/2005

26024

2.

6/8/2006

26251

3.

23/9/2006

26298

4.

8/12/2006

26370

5.

8/4/2008

26841

6.

8/10/2008

27018

7.

10/2/2009

27137

8.

17/7/2009

27291

9.

14/5/2010

27581

10.

29/6/2010

27626

11.

22/8/2010

27680

12.

13/11/2010

27758

13.

4/5/2012

28282

14.

4/12/2012

28487

15.

18/4/2014

28976

16.

5/7/2015

29407