0 212 292 30 34 (pbx)

Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde (2006/12) değişiklik yapıldı.

16 Aralık 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29207

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(İHRACAT: 2014/9)

MADDE 1 – 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“pp) Bölge müdürlükleri: Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatında yer alan Marmara Bölge Müdürlüğü, Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü, Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü, İç Anadolu Bölge Müdürlüğü, Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğünü,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdünü kapatmak için en geç belge süresi sonundan itibaren üç ay içerisinde, elektronik ortamda ve aynı zamanda Ek-3’te belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen ilgili bölge müdürlüğüne,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğde (38 inci maddenin on birinci fıkrası hariç) yer alan;

a) “ihracatçı birliği genel sekreterliğince” ibaresi “bölge müdürlüğünce” şeklinde,

b) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliği” ibareleri “bölge müdürlüğü” şeklinde,

c) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine” ibareleri “bölge müdürlüğüne” şeklinde,

ç) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince” ibareleri “bölge müdürlüğünce” şeklinde,

d) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliğinden” ibareleri “bölge müdürlüğünden” şeklinde,

e) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliğinin” ibareleri “bölge müdürlüğünün” şeklinde,

f) “ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri” ibareleri “bölge müdürlükleri” şeklinde,

g) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine” ibaresi “bölge müdürlüklerine” şeklinde,

ğ) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince” ibareleri “bölge müdürlüklerince” şeklinde,

h) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerinin” ibaresi “bölge müdürlüklerinin” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin Ek-10’u yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/12/2006

26382

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

25/7/2007

26593

2-

30/5/2008

26891

3-

14/8/2008

26967

4-

24/12/2008

27090

5-

1/7/2009

27275

6-

6/8/2009

27311

7-

18/9/2009

27353

8-

2/4/2010

27540

9-

25/6/2010

27622

10-

15/10/2010

27730

11-

10/11/2010

27755

12-

12/3/2011

27872

13-

17/5/2011

27937

14-

10/12/2011

28138

15-

29/12/2011

28157

16-

7/1/2013

28521

17-

9/10/2013

28790

18-

1/10/2014

29136