0 212 292 30 34 (pbx)

Danıştay YGM Tebliğinin ( seri no 5 ) yürütmesini durdurdu.

 

 

Bilindiği üzere,  Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği ve Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2014/30 sayılı genelgesi ile bu genelgenin uygulanmasına yönelik 2014/1 sayılı iç genelgenin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebi ile beş dernek olarak Danıştay’a davalar açılmıştı.

Danıştay On Beşinci Dairesinin Esas No: 2014/9839 sayılı kararı ile; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. Maddesinde sayılan koşullar gerçekleşmiş olduğundan 02.12.2014 tarih ve 29193 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği ile ilgili 2 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 4. maddesinin yürütülmesinin durdurulmasına, karar verilmiştir.

*

Ayrıca Danıştay On Beşinci Dairesinin Esas No: 2015/665 sayılı kararı ile; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. Maddesinde sayılan koşullar gerçekleşmiş olduğundan Gümrükler Genel Müdürlüğünün 31.12.2014 tarih ve 2014/30 sayılı genelgesi ile bu genelgenin uygulanmasına yönelik 2014/1 sayılı iç genelgenin yürütmesinin durdurulması istemlerinin bu aşamada, davalı idarelerin savunması alındıktan ya da yasal savunma süresi geçtikten sonra yeniden bir karar verilinceye kadar yürütülmesinin durdurulmasına, karar verilmiştir.

Bahse konu 2014/9839, 2015/665 esas nolu Danıştay kararları ekte sunulmuştur.

 

 

 

 

 

       Danıştay Kararı - 2 Seri Nolu YGM Tebliği yürütülmesinin durdurulması,

 

       Danıştay Kararı - 2014/30 sayılı Genelgenin yürütülmesinin durdurulması