0 212 292 30 34 (pbx)

Değerli Kağıtların 2015 senesi satış bedelleri.

31 Aralık 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29222

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 40)

DEĞERLİ KAĞITLAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2015 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Değerli kağıt bedelleri

MADDE 3 – (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Değerli Kağıdın Cinsi                                                                                      Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları:

         a) Noter kağıdı                                                                    8,30

         b) Beyanname                                                                     8,30

         c) Protesto, vekaletname, re’sen senet                                16,60

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

3 - Pasaportlar                                                                        82,50

4-Yabancılar için ikamet tezkereleri                                      55,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

6 - Nüfus cüzdanları                                                                  7,50

7 - Aile cüzdanları                                                                   75,00

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

9 - Sürücü belgeleri                                                               102,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)                             102,00

11 - Motorlu araç trafik belgesi                                            102,00

12 - Motorlu araç tescil belgesi                                              76,50

13 - İş makinesi tescil belgesi                                                76,50

14 - Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı)                                5,25

15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)                             7,50

(2) Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 1/1/2015 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

(3) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan tebliğler

MADDE 4 – (1) Değerli Kağıtlar hakkındaki 30/12/2013 tarihli ve 28867 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 35) Değerli Kağıtlar ve 10/4/2014 tarihli ve 28968 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 37) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.