0 212 292 30 34 (pbx)

Gümrük Yönetmeliğinde yer alan tutarlar yeniden belirlendi.

 

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 119) (05.12.2014 t. 29196 s. R.G.)

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

 

Amaç ve Kapsam

 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amaç ve kapsamı, 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 441) ile 2014 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiş olduğundan, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi, 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesi ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 224 üncü, 500 üncü, 519 uncu ve 584 üncü maddelerinde yer alan tutarların yeniden belirlenmesidir.

 

4458 Sayılı Gümrük Kanununda Yer Alan Usulsüzlük Cezasının Yeniden Belirlenmesi

 

MADDE 2 – (1) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası 85,00 TL olarak uygulanır.

 

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Yer Alan Çalışma Ücretlerinin Yeniden Belirlenmesi

 

MADDE 3 – (1) 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın  122 nci  maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen fazla çalışma ücreti ihracat için 7,48 TL, diğer işlemler için 17,95 TL, (b) bendinde belirtilen Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 17,95 TL, diğer işlemler için 28,43 TL olarak uygulanır.

 

Gümrük Yönetmeliğinde Yer Alan Tutarların Yeniden Belirlenmesi

 

MADDE 4 – (1) Gümrük Yönetmeliğinin;

 

a) 224 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutar 5.721.866,15 TL,

 

b) 500 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen tutar 147.000,00 TL, (b) bendinde belirtilen tutar 746.000,00 TL, (c) bendinde belirtilen tutar 746.000,00 TL,

 

c) 519 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutar 1.497.169,73 TL, (2) numaralı alt bendinde belirtilen tutar 524.009,40 TL, (3) numaralı alt bendinde belirtilen tutar 224.575,46 TL,

 

ç) 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezası 85,00 TL

 

olarak uygulanır.

 

Yürürlük

 

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.