0 212 292 30 34 (pbx)

Anayasa Mahkemesi G.K. 216. maddesinin birinci cümlesini iptal etti.

Gümrük Kanununun 216. maddesinin 1. cümlesi  Anayasa Mahkemesinin  2014/96 sayılı  Kararına  istinaden iptal  edildi.

Gümrük Kanunu 216. Maddesi ;

MADDE 216- Yetkili idareler tarafından, gümrük vergileri ile bunların ödenmelerine bağlı olarak tahsil edilmiş gecikme faizinin veya gecikme zammının geri verilmesinde idarece faiz ödenmez. Ancak, geri verme kararının alındığı tarihten itibaren üç ay içerisinde idarece söz konusu kararın uygulanmaması halinde, ilgilinin talebi üzerine, üç aylık sürenin bitiminden itibaren faiz ödenir. Bu faiz,  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununtecil faizine ilişkin hükümlerine göre hesaplanır.

Anayasa Mahkemesi 2014/96  sayılı kararı için lütfen tıklayınız.