0 212 292 30 34 (pbx)

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar 2015/8042 26.08.2015

26 Ağustos 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29457

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2015/8042

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 13/8/2015 tarihli ve 99229 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/8/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                          Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                 CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU

       Başbakan

         B. ARINÇ                      A. BABACAN                 Y. AKDOĞAN               N. KURTULMUŞ

Başbakan Yardımcısı        Başbakan Yardımcısı      Başbakan Yardımcısı      Başbakan Yardımcısı

          K. İPEK                          A. İSLAM                      V. BOZKIR                       F. IŞIK

      Adalet Bakanı     Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

         F. ÇELİK                       İ. GÜLLÜCE                M. ÇAVUŞOĞLU               N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı    Ekonomi Bakanı

        T. YILDIZ                      A. Ç. KILIÇ                    M. M. EKER                    N. CANİKLİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı

       S. ÖZTÜRK                      C. YILMAZ                      Ö. ÇELİK                      M. ŞİMŞEK

     İçişleri Bakanı               Kalkınma Bakanı       Kültür ve Turizm Bakanı         Maliye Bakanı

                             N. AVCI                     M. V. GÖNÜL                     V. EROĞLU

                      Millî Eğitim Bakanı        Millî Savunma Bakanı     Orman ve Su İşleri Bakanı

                               M. MÜEZZİNOĞLU                               F. BİLGİN

                                  Sağlık Bakanı          Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1 – (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ek; 30/9/2014 tarihli ve 2014/7252 sayılı, 26/1/2015 tarihli ve 2015/7241 sayılı, 6/5/2015 tarihli ve 2015/7699 sayılı, 18/5/2015 tarihli ve 2015/7712 sayılı, 18/5/2015 tarihli ve 2015/7713 sayılı, 25/5/2015 tarihli ve 2015/7722 sayılı, 15/6/2015 tarihli ve 2015/7749 sayılı Bakanlar Kurulu kararları ile yürürlüğe konulan “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”lar kapsamı eşyadan, anılan Kararların yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşya için ilave gümrük vergisi tahsil olunmaz.

(2) Bu Kararın yayımı tarihinden itibaren bir ay içerisinde ithalatçıların talep etmesi halinde birinci fıkra kapsamında tahsil edilmiş ilave gümrük vergileri ve bu vergilerden kaynaklanan her türlü vergi, resim ve harç gümrük vergilerinin iadesine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde ilgilisine iade olunur.

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.