0 212 292 30 34 (pbx)

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2016/9548 08.12.2016

08 Aralık 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29912

 

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2016/9548

(08.12.2016 t. 29912 s. R.G.)

Karar Sayısı : 2016/9548

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 16/11/2016 tarihli ve 124031 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 talihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/11/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ithalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan ve ekli tabloda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P) ve ismi belirtilen maddelerin ithalatında ilave gümrük vergisi alınacaktır.

MADDE 2- (1) Bu Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranları ekli tabloda gösterilmektedir.

(2) Her halükarda hesaplanan toplam vergi oranı (ithalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan gümrük vergisi ile bu Karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisi toplamı) 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyini aşamaz. Aşması durumunda 474 sayılı Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyi uygulanır.

(3) ilave gümrük vergisi, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(4) Bu Karar kapsamı ilave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanır.

MADDE 3- (1) Ekli tabloda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan “Diğer Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınır. Ancak, Türkiye'nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümulasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.

(2) Bu Kararın uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumludur.

(3) Ekli tabloda yer alan ürünlerin Dâhilde işleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu Karar hükümleri uygulanmaz.

(4) Bu Karar kapsamındaki ürünlerin İthalat Rejimi Kararı eki listelerdeki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük gözetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek Avrupa Birliğine üye ülkelere ihraç edilmesi halinde, bu Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

(5) İlave gümrük vergisine ilişkin sütunlarda belirtilen ülke ve ülke grupları İthalat Rejimi Kararında tanımlanan ülke ve ülke gruplarıdır. İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan sütun başlıklarında yapılacak değişiklikler bu Karar için de geçerli olur.

(6) Bu Karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda İthalat Rejimi Kararına ekli V sayılı listede yer alması durumunda ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

MADDE 4- (1) Bu Kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğler çıkarmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Ekonomi Bakanlığı yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içerisinde tescil edilmesi halinde, bu Karar hükümleri uygulanmaz.

MADDE 5- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer,

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

TABLO

G.T.P,

Madde İsmi

İlave Gümrük Vergisi Oranı(%)*

1

1

3

4

5

9

6

7

8

5701.10.10.00.19

Düğümlü/Sarmalı Halı/Yer Kaplamaları (Diğer, Yünden/Kıldan, İpek % 104)

0

0

0

0

20

20

20

20

5701.10.90.00.90

Düğümiîi/Sarmalı Halı/Yer Kaplamaları (Diğer Şekillerde Yapılmış Olanlar)

0

0

0

0

20

20

20

20

5701.90.10.00.19

Düğümlü/Sarmalı Hah ve Yer Kaplamaları (Diğer Şekillerde Yapılmış,Tabii İpekten)

0

0

0

0

20

20

20

20

5701.90.10.00.29

Düğümlü/Sarmalı Halı ve Yer Kaplamaları (Diğer, Suni İpekten)

0

0

0

0

20

20

20

20

20

5701.90.10.00.39

Duğümlü/Sarmaiı Halı ve Yer Kaplamaları (Diğer, Sentetik Liften)

0

0

0

0

20

20

20

20

20

5701.90.10.00.49

Düğümlü/Sarmalı Hah vc Yer Kaplamaları (Diğer, Diğer İplikten)

0

0

o

20

20

20

20

5701.90.90.10,19

Düğümlü/Samıalı Hah ve Yer Kaplamaları (Diğer, Jiit ve Koko Lifinden)

0

0

0

0

20

20

5701.90.90.90.19

Düğümlü/Sarmalı Hah ve Yer Kaplamaları (Diğer, Suni Liften)

0

0

0

0

0

20

20

20

20

5701.90.90.90.29

DüğiimUi/Sarmalı Hah ve Yer Kaplamaları (Diğer, Dokunabilir Diğer Maddelerden)

0

0

0

20

20

20

20

5702.20

Yer Kaplaması; Koko Lifinden (Tufte veya Fîoke Edilmemiş)

0

0

0

0

20

20

20

20

570231

Yün/Irıce Kıldan Yer Kaplamaları (Tııfte veya Floke Edilmemiş)

0

0

0

0

20

20

20

20

5702.32

Sentetik/Suni Liften Yer Kaplamaları (Tufte veya Floke Edilmemiş)

0

0

0

0

20

20

20

20

5702.39

Diğer Maddelerden Yer Kaplamaları (Tufte Veya Floke Edilmemiş)

0

0

0

0

20

20

20

20

5702.41

Yün/İnce Kıldan Kadife Şeklînde Dokumalar (Hazır Eşya Halinde)

0

0

i

0

0

20

20

20

20

   

İlave Gümrük Vergisi Oram(%)*

G.T.P.

Madde İsmi

1

2

3

4

6

5

7

8

9

5702.42

Sentetik/Suni Elyaftan Kadife Şeklinde Dokunmuş Hazır Eşya

0

0

0

0

20

20

20

20

5702.49

Yer Kaplamaları (Havlı, Haztr Eşya, Tufte/Fioke Edilmemiş)

0

0

0

0

20

20

20

20

5702.50

Yer Kaplaması (Hav Yapısında

01mayan)(Hazır Eşya Halinde Olmayanlar)

0

0

0

0

20

20

20

20

5702.91

Yer Kaplaması (Yün/İnce Kıldan, Idavsız, Hazır Eşya, Tuftesiz/Flokesiz)

0

0

0

0

20

20

20

20

5702.92

Yer Kaplaması (Sentetik/Suni Maddeden. Havsız, Hazır Eşya, Tuftesiz/Flokesiz)

0

0

0

0

20

20

20

20

5702.99

Yrer Kaplaması (Diğer Maddelerden)

0

0

0

0

20

20

20

20

5703.10

Halı ve Yer Kaplaması (Yün/İnce Kıldan, 7lifle Edilmiş)

0

0

0

0

20

20

20

20

5703.20

Nayloıı/Diğer Poliamıdlerden Tufte Halı (Yer Kaplamaları)

0

0

0

0

20

20

20

20

5703.30

Suni/Sentetik Tufte Halı (Yer Kaplamaları)

0

0

0

0

20

20

20

20

5703.90

Halı ve Yer Kaplaması (Dokunabilir Diğer Maddeden)

9

0

0

0

20

20

20

20

5704.10

Yer Kaplaması; Keçeden Hah, [(Karo: 0.3 M2 <) 'Tuftesiz/Flokesiz)

0

0

0

0

20

20

20

20

5704.90

Keçeden Halı, Diğer Yer Kaplamaları (Tuftesiz/Flokesiz)

0

.

0

0

20

20

20

20

5705.00

Diğer Hah ve Yer Kaplamaları (Dokumaya Elverişli Diğer Maddelerden)

0

0

0

0

20

20

20

20

6301.10

Battaniye (Elektrikli)

0

0

0

0

20

20

20

20

6301.20

Battaniye (Yün/İnce Kıldan) (Flektnlı Hariç)

0

0

0

0

20

20

20

20

630L.30

Battaniye (Pamuktan) Elektrikli Hariç

0

0

0

0

20

20

20

20

       

İlave Gümrük Vergisi Oranı(%)*

 

G.T.P.

Madde İsmi

1

2

3

4

 

5

 

9

   

6

7

8

6301.40

Battaniye ve Diz Battaniyesi (Sentetik Lifden) Elektrikli Hariç

0

0

0

0

20

20

20

20

6301.90

Diğer Battaniye ve Diz Battaniyeleri Elektrikli Hariç

0

0

0

0

20

20

20

20

6303.12

Perdeler ve İç Storlar, Perde ve Yatak Farbalaları [(Sentetik Lifden (Örme)]

0

0

0

0

20

20

20

20

6303.19

Perdeler vc İç Storlar, Perde ve Yatak Farbelalan [(Dokunur Diğer Maddelerden (Ömıe)]

0

0

0

0

20

20

20

20

6303.91

Perdeler ve İç Storlar, Perde ve Yatak Farbelalan [(Pamuktan (Diğer Hallerde)]

0

0

0

0

20

20

20

20

6303.92

Perdeler vc İç Storlar, Perde ye Yatak Farbelalan [(Sentetik Lifden (Diğer Hallerde)]

0

0

0

0

20

20

20

20

6303.99

Perdeler ve îç Storlar, Perde ve Yatak Farbelalan [(Dokunur Diğer Maddeden (Diğer Hallerde)]

0

0

0

0

20

20

20

20

6304.11

Yatak Örtülen (Örme)

0

0

0

0

20

20

20

20

6304,19

Yatak Örtüleri (Diğer Hallerde)

0

0

0

0

20

20

20

20

6304.91

Diğer Mefruşat Eşyası [(Örme) Diğer Maddelerden]

0

0

0

0

20

20

20

20

6304.92

Diğer Mefruşat Oşyaît

[(Örülmemiş)

Pamuktan]

0

0

0

0

20

20

20

20

6304.93

Diğer Mefruşat Eşyası [(Örülmemiş) Sentetik Lifden]

0

0

0

0

20

»

20

20

6304.99

Diğer Mefruşat Eşyası [(Örülmemiş) Dokunabilir Diğer Maddeden ]

0

0

0

0

20

20

20

20

6305,10

Ambalaj İçin Torba ve Çuval (Jütten, Bitki İç Kabuğundan) ,

0

0

0

0

20

20

20

20

   

İlave Gümrük Vergisi Orauı(%)*

G.T.P.

Madde İsmi

t

2

3

4

5

9

   

6

7

8

6305.20

Ambalaj İçin Torba ve Çuval (Pamuktan)

0

0

0

0

20

20

20

20

6305.32

Ambalaj [çın Torba ve Çuval [(Sentetik Sum) Dökme Maddeler için Esııek Malı faza.]

0

0

0

0

20

20

20

20

6305.33

Ambalaj İçin Torba ve Çuval (Polietilen, Poliropiien Vs.) Dökme Maddeler İçin Esnek Mahfaza.

0

0

0

0

20

20

20

20

6305.39

Ambalaj îçin Torba ve Çuval (Diğer)

0

0

0

0

20

20

20

20

6305.90

Ambalaj için Torba ve Çuval (Diğer Maddelerden.)

0

0

0

0

20

20

20

20 ]

î

6306.12

Vagon, Mavna Örtüleri. Tenteler, Dış Storlar (Sentetik Liften)

0

0

0

0

20

20

20

20

6306.19

Vagon, Mavna Örtülen, Tenteler, Dış Storlar (Dokunabilir Diğer Maddeden)

0

0

0

0

20

20

20

20

6306.22

Çadırlar (Sentetik Liften)

0

0

0

0

20

20

20

20

6306.29

Çadırlar (Dokumaya Elverişli Diğer Maddelerden)

0

0

0

0

20

20

20

20

63 06.30

Yelkenler

0

0

0

0

20

20

20

20

6306.40

Şişme Yataklar

0

0

0

0

20

20

20

20

6306.90

Diğer Kamp Eşyası

0

0

0

0

20

20

20

20

6307.10

Yer, Bulaşık, Toz Bezi vb. Temizlik Bezleri

0

1

i o

0

0

20

20

20

20

6307.20

Cankurtaran Yelekleri ve Kemerleri

1

i 0

0

0

0

20

20

20

20

6307.90

Diğer Hazır Eşya

0

0

0

o

20

20

20

20

6308.00

Kilim, Halı, Masa Örfiisü vb. İçin ‘ Mensucat ve İplik Takımı

0

0

0

0

20

20

20

20

6601.10

Bahçe Şemsiyeleri ve Benzen Şemsiyeler

0

0

0

0

20.

20

20

20

G.T.P.

Madde İsini

İlave Gümrük Vergisi Oram(%)*

1

2

3

4

5

9

6

7

8

6601.91

Diğer Şemsiyeler (fçiçe Girebilen Milleri Olanlar)

G

0

0

0

20

20

20

20

6601.99

Diğer Şemsiyeler

0

0

0

0

10

20

20

20

6602.00

Bastonlar, iskemle Bastonlar, Kamçılar vb.

0

0

0

0

20

20

20

20

6603.20

Şemsiyelerin Bir Araya Getirilmiş Tel Mesnetleri

0

0

0

0

10

8

10

10

10

6603.90

Şemsiye, Güneş Şemsiyesi ve Bastonların Aksam, Süs ve Teferruatı

0

0

0

0

8

8

20

20

8

6702.10

Yapma Çiçekler, Yapraklı Dallar, Meyvalar, Mamul Eşyaları ve Akşamı (Plastikten)

0

0

0

0

20

20

20

6702.90

Yapma Çiçekler, Yapraklı Dallar, Meyvalar, Mamul Eşyaları ve Akşamı (Diğer Maddelerden)

0

i

0

0

0

20

20

20

* 1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail Makedonya. Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze ! Şeridi. Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Mokkıva; 2:Güney I Kore; 3 : Morityus; 4: Malezya; 5 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu; i 6 : En Az Gelişmiş Ülkeler, 7 : Özel TeşvikDüzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler; 8 : Gelişme | Yolundaki Ülkeier; 9 : Diğer Ülkeler.