0 212 292 30 34 (pbx)

Kredi kartı ile ödenen ithalat bedelleri üzerinden KKDF kesintisi.

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 85593407/156.06

Konu : KKDF

 

09/09/2014- 0002591454

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan ithalat bedelinin kredi kartıyla karşılandığı durumlar ile akreditif işleminde bedelin bir kısmının sight bir kısmının ise eşyanın geçici veya kati kabulunden sonra ödenecek olması hallerinde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi yapılıp yapılamayacağı hususunda tereddüt hasıl olduğu anlaşılmıştır. Konuya ilişkin Maliye Bakanlığı'ndan alınan 11/08/2014 tarihli ve 81651 sayılı yazıda da ifade edildiği üzere aşağıda belirtildiği çerçevede işlem yapılması gerekmektedir.

12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesi uyarınca; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri %6 oranında KKDF kesintisine tabi tutulmakta, peşin ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden fon kesintisi yapılmamaktadır.

Ödeme şeklinin "peşin" olarak kabul edilebilmesi için eşya bedelinin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce (gümrük beyannamesinin tescil tarihinden önce veya tescil tarihinde) transfer edildiğinin tevsik edilmesi şarttır.

Bu kapsamda, gümrük beyannamesinde gösterilen ithalat tutarının gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce (gümrük beyannamesinin tescil tarihinden önce veya tescil tarihinde), ödeme şekline göre Döviz Satım Belgesi, Türk Parası Transfer Belgesi veya ithalat bedelinin döviz tevdiat hesabından ödendiğine dair bankaca verilen bir yazı ile gümrük idarelerine tevsik edilmesi halinde fon kesintisi yapılmadan eşyanın ithal edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının 05/08/1996 tarihli ve 96/2 sayılı Genelgesinin (2) numaralı bölümünde, "Açılmış bir akreditif işleminde, bedelin bir kısmının malların özelliği nedeniyle geçici veya kati kabulünü veya montajını veya çalışır vaziyette teslim alınmasını veya değerinin ihtiva ettiği evsafa göre tespit edilmesini veya benzeri hallerin meydana gelmesini müteakip, sözleşmede belirtilen süre içinde müracaat edilmek kaydıyla, Türk Parası Transfer Belgesi veya Döviz Satım Belgesi düzenlenerek transfer yapılması, akreditif şartları arasında olduğu durumlarda, bu tür akreditifler vadeli akreditif olarak değerlendirilmediğinden fon kesintisine tabi bulunmamaktadır. Ancak bu tür bir işlemde firmaca, ithalatın vadesiz olduğunu gösterir bir belge ibraz edilemeyeceğinden, ithalatın ödeme şeklinin bu tür bir akreditif olduğunun belirtilmesi halinde, gümrük idarelerince bu şartı gösterir sözleşme metni aranacaktır." ifadesine yer verilmiştir.

Yukarıda belirtilen hüküm ve açıklamalara göre,

1) İthalat bedeline ilişkin ödemenin kredi kartıyla yapılması halinde mal bedelinin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce (gümrük beyannamesinin tescil tarihinden önce veya tescil tarihinde) transfer edildiğinin yukarıda sayılan belgelerden biri ile gümrük idaresine tevsik edilmesi mümkün olamayacağından ödemesi kredi kartıyla yapılacak ithalat tutarı üzerinden fon kesintisi yapılması gerekmektedir.

2) Yapılan anlaşma gereğince gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce (gümrük beyannamesinin tescil tarihinden önce veya tescil tarihinde) ödenmesi kaydıyla görüldüğünde ödemeli açılan akreditifler (sight payment) kapsamında belge karşılığı, ödenecek kısım üzerinden KKDF kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak gümrük yükümlülüğüne ilişkin söz konusu tarihten sonra yapılacak akreditif ödemeleri üzerinden fon kesintisi yapılması gerekmektedir.

3) Eşya bedelinin yapılan anlaşma gereğince geçici veya kati kabulünden sonra ödenecek olması hallerinde yapılacak ithalatın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının 96/2 sayılı Genelgesinin (2) numaralı bölümünde belirtilen şartları sağlaması halinde KKDF kesintisi yapılmaması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Cenap AŞCI

 

Bakan a.

 

Genel Müdür

DAĞITIM
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine