0 212 292 30 34 (pbx)

Mobilya İhtisas Gümrüğü Uygulamasında Değişiklik

   İnegöl Gümrük Müdürlüğü mobilya  ithalatının yapılacağı  gümrükler  listesinden çıkartıldı.

 

17 Haziran 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29389

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:90)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 127)

MADDE 1 – 6/3/2012 tarihli ve 28225 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 90 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinin (Gümrük İşlemleri) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “94.01” ibaresinden sonra gelmek üzere “(9401.30, 9401.90 tarife alt pozisyonlarında yer alan eşya hariç)” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan Yetkili Gümrük Müdürlüğü tablosunun (6) numaralı satırı yürürlükten kaldırılmış ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiş; ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış; üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve onbirinci fıkrasında yer alan “AB menşeli olmayan” ibaresinden sonra gelmek üzere “9401.30,” ibaresi eklenmiştir.

 “(3) AB menşeli olmayan; 9401.10 tarife alt pozisyonu ve 9401.20.00.00.00 GTİP’inde yer alan ve motorlu araçlarda kullanılan mobilyalar ile 9401.90 tarife alt pozisyonunda yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri eşyanın geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.