0 212 292 30 34 (pbx)

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

24/1/2014 28892

Ekonomi Bakanlığından:

OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İHRACINA İLİŞKİN

TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/1)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(İHRACAT: 2016/1)

MADDE 1 – 24/1/2014 tarihli ve 28892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ozon Tabakasını

İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2014/1)’in 3 üncü maddesi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Aşağıdaki tabloda belirtilen maddeler ve bu maddelerden herhangi

birini içeren ek-3/A'da GTİP ve tanımları belirtilen mallar ile söz konusu tabloda belirtilen

mallardan herhangi biri ile çalışan ek-3/B'de GTİP ve isimleri belirtilen malların ihracatı yasaktır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

–  Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2014/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2016/1)