0 212 292 30 34 (pbx)

Ozon tabakasını incelten maddelerin ithalata yetkili Gümrük Müdürlükleri.

09.08.2014 Tarihli Resmi Gazetede Ozon tabakasını incelten maddelerin Serbest Dolaşıma Giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi  hakkında  ( Seri No 114 )  sayılı Gümrük Genel  Tebliğ  yayımlanmıştır .

 

9 Ağustos 2014 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29083

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO:114 )

Amaç ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, ozon tabakasını incelten maddelerin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Ozon tabakasını incelten maddeler ihtisas gümrüğü uygulaması

MADDE 3 (1) 31/12/2013 tarihli ve 28868 sayılı 2 nci mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan Ozon Tabakasınıİncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/14)nin Ek-3 listesinde GTİP ve tanımı yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

Sıra No

Yetkili Gümrük Müdürlüğü

1

Trakya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

2

Ambarlı Gümrük Müdürlüğü

3

Dilovası Gümrük Müdürlüğü

4

Derince Gümrük Müdürlüğü

5

İzmir Gümrük Müdürlüğü

6

Mersin Gümrük Müdürlüğü

Özel ve zorunlu durumlar

MADDE 4 (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 5 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.