0 212 292 30 34 (pbx)

Tüketicinin Korunması Kanunu 2015 senesi para cezaları.

27 Aralık 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29218

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN

77 NCİ MADDESİNE GÖRE 2015 YILINDA UYGULANACAK

OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: TGM-2014/1)

Ceza miktarları

MADDE 1 – (1) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No:441) tespit edilen 2014 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 10,11 (yüzde on virgül on bir) artış esas alınarak, 1/1/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde artırılmıştır:

6502 sayılı Kanun'un 77 nci Maddesinin;

28/5/2014-31/12/2014
TL

1/1/2015-31/12/2015
TL

Birinci fıkrasındaki ceza miktarı

200

220

İkinci fıkrasındaki ceza miktarı

200

220

Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı

1.000

1.101

Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarı

20.000  

22.022

1.000  

1.101

Beşinci fıkrasındaki ceza miktarı

100.000  

110.110

Altıncı fıkrasındaki ceza miktarı

200  

220

Yedinci fıkrasındaki ceza miktarı

100.000  

110.110

Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarı

5.000.000  

5.505.500

500.000  

550.550

Dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarı

5.000

5.505

100.000

110.110

10.000

11.011

Onuncu fıkrasındaki ceza miktarı

100.000

110.110

10.000

11.011

1.000

1.101

On birinci fıkrasındaki ceza miktarı

10.000

11.011

On ikinci fıkrasındaki ceza miktarı

10.000

11.011

200.000

220.220

5.000

5.505

5.000

5.505

100.000

110.110

50.000

55.055

50.000

55.055

25.000

27.527

5.000

5.505

On üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı

5.000

5.505

50.000

55.055

On dördüncü fıkrasındaki ceza miktarı

100.000

110.110

5.000

5.505

On beşinci fıkrasındaki ceza miktarının alt sınırı

25.000

27.527

On altıncı fıkrasındaki ceza miktarı

200

220

On sekizinci fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları

1.000 – 50.000

1.101 – 55.055

On dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları

25.000 – 100.000.000

27.527 – 110.110.000

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.