0 212 292 30 34 (pbx)

Teknik mevzuata uyum maliyetlerinin desteklenmesi.

Türkiye'de  faaliyette  bulunan  şirketler tarafından  çevre , kalite ve insan sağlığına yönelik  teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite  edilmiş  kuruluşlardan  alınacak kalite , çevre belgeleri ile insan can , mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaratler ile tarım ürünlerine ilişkin  laboratuvar analizleri ve belgelendirme  işlemleriyle  ilgili  harcamaların  belirli bir  bölümünün  Destekleme ve Fiyat  İstikrar Fonundan karşılanmasına ilişkin  Para-Kredi ve  Koordinasyon Kurulu Kararı  ektedir.

 

4 Eylül 2014 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29109

KURUL KARARI

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

Tarih : 26/8/2014

Karar No : 2014/8

Konu : Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca;

Ekonomi Bakanlığının 30/1/2014 tarihli ve 7635 sayılı, 19/3/2014 tarihli ve 19667 sayılı yazıları dikkate alınarak; 94/6401 sayılıİhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararıçerçevesinde, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 24/7/1997 tarihli ve 97/8 sayılı Kararının 1 inci maddesi ile kabul edilen Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Karar ile bu Karara istinaden 31/7/1997 tarihli ve 23066 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 97/5 sayılıİhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında “Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”in yerine geçmek üzere hazırlanan ekli “Pazara Giriş BelgelerininDesteklenmesine İlişkin Karar”ın kabulüne, karar verilmiştir.

Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi İlişkin Karar