0 212 292 30 34 (pbx)

Yabancı Firmalara ait vekaletnamelerin kontrolü

 

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı :12765636/663.05[GGM-İR2193]

Konu :Yabancı Firma Vekaletnameleri

27.01.2015 / 5413910

DAĞITIM

Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi M. Uğur GÖKÇE tarafından düzenlenen 19.09.2014 tarihli, 232-A/02 sayılı İnceleme Raporunun SONUÇ Bölümünün 7. maddesinde:

"16.09.1984 tarihli ve 18517 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak ülkemiz açısından 29.09.1985 tarihinde yürürlüğe giren "Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılmasına Dair 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi" kapsamında onay şerhi verilen ulusal dilin yanına Fransızca olarak "Apostille" yazısı bulunan vekaletname ve belgeler ile Türkçe çevirilerinin o yerde bulunan Türk konsolosluğunun onayını gerektirmediği, buna karşılık Lahey sözleşmesine taraf olmayan yabancı ülke noterlerinin kendi ulusal mevzuatına uygun olarak düzenlediği (Apostille yazısı bulunmayan) vekaletnamelerdeki noterin imzasının bağlı bulunduğu makam tarafından, bu mercii imza ve mühürünün o yerdeki Türk konsolosluğunca onaylanması gerektiği hususları dikkate alınarak, gümrük idarelerine sunulan yabancı firma vekaletnamelerinin "Apostil" onay belgelerinin sözleşmeye uygun olup olmadığının şeklen ve içerik itibariyle (Belgenin düzenlendiği ülkenin adı, belgeyi imzalayan kişinin adı, belgeyi imzalayan kişinin sıfatı, belgeye basılan mührün ait olduğu makamın adı, apostil numarası, apostili düzenleyen makamın mührü veya kaşesi vb.) kontrolü ile orijinal nüshalarının istenmesi/görülmesi hususunda tüm gümrük idarelerinin uyarılmasının gerektiği düşünülmektedir."

Denilmektedir.

Bilgi edinilmesini ve bağlantı gümrük idarelerinizin Başmüfettişlik görüşü doğrultusunda uyarılmasını rica ederim

 

Yakup SEFER

 

Bakan a.

 

Genel Müdür Yardımcısı

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine