0 212 292 30 34 (pbx)

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar 2016/9495

 Kasım 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29899

 

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar

2016/9495 (26.11.2016 t. 29900 s. R.G.)

Karar Sayısı : 2016/9495

Ekli "Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 26/9/2016 tarihli ve 103320 sayılı yazısı üzerine, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Kanunun geçici 80 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci, 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci, 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Kanunun 80 inci maddeleri ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/10/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığını azaltacak, teknolojik dönüşümünü gerçekleştirecek, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve yüksek katma değerli yatırımların proje bazlı olarak desteklenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Kararın uygulanmasında;

a) Aracı kurum: Faiz desteğini uygulayacak kamu bankaları dâhil olmak üzere bankaları, finansal kiralama şirketlerini, katılım bankalarını ve fınans kuruluşlarını,

b) Bakan: Ekonomi Bakanını,

c) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

ç) Destek Kararı: Yatırımın konusu, kapasitesi, tutarı ve süresi gibi yatırımın karakteristik değerlerini, yatırımcının taahhütlerini, yatırım için sağlanacak destekleri, desteklerin uygulamasından sorumlu kurumları ve desteklere ilişkin oran, süre ve miktarlar ile yatırım için öngörülen özel şartları ihtiva edecek şekilde her bir proje için alınan Bakanlar Kurulu Kararını,

d) Genel Müdürlük: Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünü,

e) İşletme dönemi: Yatırım tamamlama vizesinin yapıldığı tarihten sonraki dönemi,

f) Nitelikli personel: Destek Kararı konusu yatırımın işletme döneminde istihdam edilen, yatırımın taahhüt edilen sonuçları sağlaması için gerekli nitelikleri taşıyan, sektöründe özel bilgi, birikim ve tecrübe sahibi, yatırımcı tarafından ücret karşılığı istihdam edilen yurt içi veya yurt dışından temin edilecek anahtar personeli,

g) Sabit yatırım tutarı: Arazi-arsa, bina-inşaat, makine ve teçhizat ile diğer yatırım harcaması kalemlerinin toplamını,

ğ) Yatırım teşvik belgesi: Bakanlar Kurulu Kararı ile proje bazlı desteklenmesine karar verilen yatırım projesine ilişkin yatırım karakteristiklerinin, şartlarının, sürelerinin ve öngörülen devlet desteklerinin kayıtlı olduğu belgeyi,

h) Yatırım dönemi: Destek Kararı tarihinden başlamak üzere yatırım süresinin sonuna veya işletme döneminin başlangıcına kadar geçen süreyi,

ifade eder.

Destekler

MADDE 3- (1) Bu Karar kapsamında proje bazlı olarak desteklenmesi uygun bulunan yatırımlara, aşağıdakilerden uygun görülen destek veya destekler sağlanabilir.

a) Gümrük vergisi muafiyeti

b) KDV istisnası

c) KDV iadesi

ç) Vergi indirimi veya istisnası

d) Sigorta primi işveren hissesi desteği

e) Gelir vergisi stopajı desteği

f) Nitelikli personel desteği

g) Faiz desteği veya hibe desteği

ğ) Sermaye katkısı

h) Enerji desteği

ı) Kamu alım garantisi

i) Yatırım yeri tahsisi

j) Altyapı desteği

k) Kanunlarla getirilen izin, tahsis, ruhsat, lisans ve tesciller ile diğer kısıtlayıcı hükümler için istisna getirilmesi veya yasal ve idari süreçlerde kolaylaştırıcı düzenleme yapılması.

Müracaat ve müracaatta aranacak belgeler

MADDE 4- (1) Bakanlık, 1 inci maddede belirtilen amaç doğrultusunda belirlediği yatırım konusunda bir veya birden fazla firmayı yatırım için davet edebilir veya duyuru yapmak suretiyle çağrıda bulunabilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen davet veya duyuruya istinaden proje bazlı desteklerden yararlanmak isteyen yatırımcı firma, aşağıdaki bilgi ve belgelerle Bakanlığa müracaat eder.

a) Ek l’deki örneğe uygun olarak hazırlanmış yatırımcı firma ve proje bilgileri, yatırımın fizibilitesi, etki analizi ve yatırıma sağlanması istenilen destekler ile gerekçeleri.

b) Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalı müracaat dilekçesi.

c) Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri ve şahıs şirketleri için imza beyannamesi.

(3) Bakanlık müracaatın değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeler için talepte bulunabilir.

Değerlendirme

MADDE 5- (1) Müracaatlar, Bakanlık tarafından bu Kararın amacı ve;

a) Ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayabilme,

b) Ülkemizde üretim kapasitesi yetersiz olan ürünlerde arz güvenliğini sağlayabilme,

c) Ülkemizin teknoloji açığı olan alanlarda teknoloji kapasitesini geliştirme,

 ç) Dış ticaret açığı verilen alanlarda ithalat bağımlılığını azaltma,

d) Yüksek katma değerli olma,

e) Ülkemizde üretimi olmayan yeni nesil teknolojiler kullanılarak üretim yapılmasını sağlayabilme,

f) Farklı sektörlerde ülkemize rekabet gücü kazandırabilme,

g) Etkileşimde olduğu sektörlerde teknolojik dönüşümü hızlandırma ve bu sektörlere pozitif dışsallık sağlayabilme,

ğ) Yenilikçi ve Ar-Ge’ye dayalı yatırım olma,

h) Cari işlemler dengesini olumsuz etkileyen ve hammadde sıkıntısı yaşanılan sektörlerde gerçekleştirilecek yüksek katma değerli işlenmiş ürünlerin üretimine yönelik yatırım olma,

ı) Ülkemizin hammadde potansiyelinin değerlendirilmesine olanak sağlayan entegre üretime yönelik yatırım olma,

nitelikleri dikkate alınarak değerlendirmeye tabi tutulur.

(2) Projelerin bu Karar kapsamında değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının 100 milyon ABD Doları olması gerekir.

(3) Birinci fıkra çerçevesinde yapılacak değerlendirme sonucunda uygun bulunan proje veya projeler, Bakanlık tarafından Bakanlar Kuruluna sunulur.

(4) Bakanlar Kurulu tarafından desteklenmesine karar verilen projeler için Destek Kararı yayımlanır.

(5) Bu Karar kapsamında desteklenmesi uygun görülmeyen müracaatlar, yatırımcının talep etmesi halinde Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında değerlendirmeye alınabilir.

Teşvik belgesi

MADDE 6- (1) Bakanlar Kurulu tarafından Destek Kararı ile proje bazlı olarak desteklenmesine karar verilen projeler için Bakanlıkça yatırım teşvik belgesi düzenlenir.

Yatırım süresi ve tamamlama vizesi

MADDE 7- (1) Yatırımın başlangıç ve bitiş tarihi Destek Kararında belirlenir. Desteklenecek yatırımların ek süre de dâhil olmak üzere Destek Kararında belirlenen sürede gerçekleştirilmesi esastır.

(2) Yatırım tamamlama vizesi, yatırımın tamamlanmasını müteakip, Genel Müdürlük personeli ile ihtiyaç duyulması halinde yatırım konusuna bağlı olarak diğer ilgili Bakanlıklardan görevlendirilecek personelden oluşacak heyet tarafından yapılacak ekspertiz işlemi sonucunda gerçekleştirilir.

Şirket hisselerinin ve yatırımın devri

MADDE 8- (1) Yatırımın devri Destek Kararında belirlenen süre ve koşullar çerçevesinde Bakanlığın iznine ve Başbakanlığın onayına tabidir.

(2) Yatırımın devrine izin verilmesi halinde, devralan yatırımcı, yatırımın niteliklerini ve taahhütlerini yerine getirmek kaydıyla belirtilen istisna ve muafiyetler ile desteklerin kalan kısmından yararlandırılabilir.

(3) Yatırımcı şirketin, Borsa İstanbul Pay Piyasasında halka arz yöntemi ile paylarını satması hariç olmak üzere, proje kapsamındaki yatırım tamamlanmadan hisselerini devretmesi Bakanlığın iznine tabidir.

Uygulama

MADDE 9- (1) Destek Kararında uygun görülen desteklerin ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanması zorunludur.

(2) Bakanlık, Destek Kararlarında veya ilgili mevzuatta belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, bu Karar kapsamındaki uygulamaya yönelik belirli işlemleri diğer kurum ve kuruluşlar aracılığı ile yürütebilir.

(3) Yatırımın gerçekleşmemesi veya proje bazlı desteklerden faydalanmasına mesnet teşkil eden taahhütlerin yerine getirilememesi ve talep edilmesi halinde proje, yürürlükte olan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde değerlendirilebilir. Ancak bu Karar kapsamında yararlanılıp, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında sağlanmayan destekler ile varsa fazladan yararlandırılan destekler, 11 inci maddenin birinci fıkrası hükümleri çerçevesinde geri alınır.

Yetki ve denetim

MADDE 10- (1) Bu Kararın uygulanmasını teminen Bakanlık;

a) Uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye,

b) Makroekonomik politikalar ve gelişen şartları göz önünde bulundurarak gerekli tedbirleri almaya ve bu yönde düzenlemeler yapmaya,

c) İlgili kişi, kurum ve kuruluşlardan gerekli görülen her türlü ilave bilgi, belge, görüş, izin, ruhsat ve benzerlerini istemeye,

ç) Bu Kararda öngörülen hâller dışında kalan özel durumları inceleyip sonuçlandırmaya, görüş vermeye, mücbir sebep ve fevkalade hal durumlarının varlığı hâlinde teşvik belgesi ile ilgili gerekli işlemleri yapmaya ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları çözmeye,

d) Teşvik belgesinde öngörülen şartlara uyulup uyulmadığını denetlemeye ve denetim sonuçlarına göre gerekli tedbirleri almaya,

yetkilidir.

(2) Yatırımcı, yatırım ve işletme döneminde yatırıma ilişkin taahhütlerin gerçekleşme bilgilerini ve yararlanılan destek miktarını Destek Kararında belirlenen süre boyunca her yılın Ocak ve Temmuz aylarında yeminli mali müşavir raporu ile ibraz etmekle yükümlü olup, bu hususlar Bakanlık veya Bakanlıkça görevlendirilecek kurum ve kuruluşlar tarafından takip edilir.

(3) Destek Kararında uygulama için görevlendirilen kurum ve kuruluşlar, tevdi edilen görevleri belirlenen süre içinde tamamlamakla ve teşvik belgesinin düzenlenmesini müteakip, sorumlu oldukları destek tamamlanıncaya kadar her yılın Ocak ayında yapılan işlemlerin son durumu ile ilgili olarak Bakanlığa bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

Müeyyide

MADDE 11- (1) Kamudan kaynaklanan nedenler hariç olmak üzere, yatırımın belirlenen süre içerisinde gerçekleştirilmesinden yatırımcı sorumludur. Yatırımcının Destek Kararında öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde indirimli kurumlar vergisi veya istisna uygulaması ile gelir vergisi stopajı teşviki nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte, diğer destekler ise 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır.

(2) Bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak iizere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler İlgili mevzuat çerçevesinde geri alınır.

Diğer hükümler

MADDE 12- (1) Bu Kararda veya ilgili Destek Kararında yer almayan hususlar, yürürlükte olan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve/veya ilgili diğer mevzuat hükümleri dikkate alınarak sonuçlandırılır.

(2) Faiz desteği uygulamasında banka, vade tarihlerinde Bakanlığa bildirilecek faiz tutarlarının doğruluğundan ve kredinin yatırım için kullandırılmasından sorumludur. Faiz desteği uygulaması, Genel Müdürlük ve aracı kurumlar arasında yürürlükte bulunan protokol ve imzalanacak ek protokol çerçevesinde yürütülür.

(3) Enerji desteği ile ilgili olarak işletmelerin enerji giderinin hesaplanmasında, eski dönem borçları, gecikme faizleri, ceza bedelleri ve KDV hariç enerjinin temin edildiği kurum veya kuruluşlarca düzenlenmiş ve bedeli peşin olarak fatura döneminde ödenmiş fatura değerleri dikkate alınır.

(4) Destek Kararı ile hibe desteğinden yararlandırılması öngörülen projeler için yatırımın başlangıç tarihini müteakip yatırımcıların, ilgili Kararda belirtilen süre ve limitlere uymak koşuluyla, Mayıs ve Kasım aylarında teşvik belgesi kapsamı sabit yatırım harcamalarını yeminli mali müşavir raporu ile Bakanlığa ibraz etmeleri halinde, söz konusu harcamalar Destek Kararı kapsamında değerlendirilerek tespit edilen hibe destek tutara yatırımcıların hesabına aktarılır.

(5) Destek Kararında belirlenen nitelikli personel sayısı ve brüt ücretleri dikkate alınarak ücret desteği verilir. Bu desteğin uygulamasına, tamamlama vizesi tarihini takip eden aydan itibaren başlanır. Bu desteğin hesaplanmasında, söz konusu personele ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alınır.

(6) Sermaye katkısının öngörülmesi durumunda, söz konusu desteğin uygulanması ilgili Destek Kararında belirtilen kurum tarafından yapılır.

(7) Kamu alım garantisinin öngörülmesi durumunda, söz konusu desteğin uygulaması ilgili Destek Kararında belirtilen kurum veya kuruluşlar tarafından yürütülür.

(8) Altyapı desteğinin öngörüldüğü projeler için destek uygulaması ilgili Destek Kararında belirtilen altyapının yapımından sorumlu kurum veya kuruluş tarafından öncelikli olarak yerine getirilir.

(9) Destek Kararında belirtilen yatırımla ilgili izin, ruhsat, tahsis, lisans, tescil ve benzeri konularda istisna ve kolaylık öngörülmesi durumunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları gerekli işlemlerin yerine getirilmesinden sorumludur.

(10) Makine ve teçhizat ithalatında gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası uygulaması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılır.

(11) Bu Kararda yer alan KDV istisnası desteği ile Destek Kararında yer alması durumunda vergi indirimi, vergi istisnası, gelir vergisi stopajı desteği ve KDV iadesi desteklerinin uygulaması Maliye Bakanlığı tarafından yapılır.

(12) Destek Kararında sigorta primi işveren hissesi desteğinin öngörülmesi durumunda destek uygulaması Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yapılır.

(13) Yatırım yeri tahsisi, Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

Yürürlük

MADDE 13- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

EK-1

PROJE BAŞVURU FORMATI:

Bölüm 1 - Firma ve Proje Künyesi

Açıklama: Bu bölümde firmaya ve yatırıma ilişkin temel bilgilerin verilmesi istenilmektedir.

PROJE KÜNYESİ

Firma Bilgileri

Firma Adı:

 

Haberleşme Adresi:

 

Telefonu, Faksı, E-Mail Adresi, Web Adresi:

 

Vergi Dairesi ve Vergi Numarası:

 

SGK İşyeri Sicil Numarası:

 

Projeden Sorumlu Şahısların iletişim Bilgileri:

 

Sermayesi, Sermaye Yapısı, Ortaklık Bilgileri:

 

Yerli ve Yabancı Ortaklara ilişkin Bilgiler: (yerli ve/veya yabancı ortağın ana faaliyet konusu, ülkemizdeki (varsa) diğer yatırımları, toplam dış ticaret, istihdam ve ciro bilgileri)

 

Mevcut ve Önceki Yatırımları ile Faliyetlerine İlişkin Bilgi:

 

Finansal Durumu:

Cirosu:

 

Karı:

 

Satış Miktarı:

 

Yatırım Bilgileri

Yeri (il, ilçe ve adres bilgileri girilecek):

 

Cinsi:

 

Sektörü ve Konusu:

 

Başlama ve Bitirme Tarihi:

 

istihdam (mevcut ve öngörülen istihdam ile varsa yatırımda istihdam edilecek nitelikli personel sayısı)

 

Kapasite: (varsa mevcut kapasite de belirtilecek)

 

Sabit Yatırım Tutarı: (arsa, bina, ithal ve yerli makine-teçhizat, diğer yatırım harcamalarından oluşacak)

 

Finansmanı: (öngörülen özkaynak, iç-dış- döviz kredileri belirtilecek)

 

Ürünün Mevcut Üretim Bilgileri

Yurtiçi Kurulu Kapasite (adet, ton, metre vb.):

 

Son bir yıldaki ithalat ($):

 

Son bir yıldaki ihracat ($):

 

Destekler

Talep Edilen Destek Unsurları:

 

Bölüm 2 - Yatırım Fizibilitesi

Açıklama: Bu bölümde projenin fizibilite çalışması sonucu ortaya çıkan verilerin incelenmesi, yatırımın yapılabilir olup olmadığına ilişkin durumun ortaya konulması beklenmektedir.

FİZİBİLİTE RAPORU

1. Şirkete ilişkin bilgiler

1.1. Şirketin adı

1.2. Şirket adres ve tel no

1.3. Bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap no

1.4. Faaliyet konusu

1.5. Ortaklık yapısı

2. Projeye ilişkin bilgiler

2.1. Projenin Tanımı

2.2. Sektörü

2.3. Yatırım cinsi

2.4. Yatırım yeri ve bölgesi

2.5. Kapasitesi

2.6. Yatırım süresi

Yatırıma başlama tarihi

Yatırım bitiş tarihi

2.7. İstihdam

Mevcut

Yatırım sonrası

Nitelikli personel

3. Teknik analiz

4. Ekonomik analiz

5. Mali analiz

Bölüm 3- Etki Analizi1

Aşağıdaki hususlar da dikkate alınarak hazırlanacak etki analizinin Bakanlığa sunulması gerekmektedir.

1. Proje ile üretilecek ürünün kritik ihtiyaçları karşılayabilme ve arz güvenliğini sağlama potansiyeli

Göstergeler: Söz konusu ürünün proje öncesi (son 3 yıllık) yurt içi üretimi, ithalatı, projenin yıllık kapasitesi (miktar ve/veya değer olarak), Arz güvenliğine yönelik; ürün ithalatının temel olarak hangi ülkelerden yapıldığı (yüzde oran olarak)

                                                               

Firma tarafından kriterlere ilişkin kısa açıklama yapılacak, yatırımın belirtilen başlıklarda ülke ekonomisine kazandıracakları ilgili göstergeler doğrultusunda ifade edilecektir. İlgili kritere ilişkin belirtilecek bir husus bulunmaması durumunda açıklama bölümü boş bırakılacaktır.

2. Projenin ulusal güvenlik açısından önem taşıyan veya tedarikinde güçlük çekilen ürün veva teknoloji üretimine katkısı

Göstergeler: Ürünle ilgili (varsa) yurt içi üretim ve ithalat bilgileri; ürün ve/veya teknolojiyle ilgili uluslararası standart, patent, faydalı model, marka vb. tescil bilgileri, ARGE harcamalarının toplam ciroya oranı (son 3 yıllık), mevcut işletmelerde çalıştırılan ARGE personeli sayısı, yatırım tamamlandığında çalıştırmayı öngördüğü ilave ARGE personeli sayısı

3. Proje ile üretilecek ürünün ithalat bağımlılığımızı azaltmaya katkısı

Göstergeler: Ürün ile ilgili son bir yıla ait ithalat ve yurt içi üretim bilgileri; proje sonucu ulaşılacak üretim ile geleceğe yönelik üretim ve ithalat projeksiyonları

4. Yatırım ile sağlanacak katma değer

Göstergeler: 2012/3305 sayılı Karar eki 2012/1 sayılı Tebliğ Ek-lO’da belirtilen usul ve esaslara göre enerji işçilik ve amortisman giderleri hariç olmak iizere hesaplanacak katma değer oranı.

5. Projenin ülkemizin rekabet gücüne ve ihracat potansiyeline katkısı

Göstergeler: Söz konusu ürünle ilgili küresel kapasite, üretim miktarları ve uluslararası referans fiyat seviyesi ile proje kapasite ve fiyat tahminlerinin karşılaştırılması, ürünün global çapta ihracat hacmi, ihracat öngörüsü

6. Yatırımın teknolojik seviyesi

Göstergeler: Proje konusu ürünlerin OECD teknoloji sınıflandırmasına göre yüksek veya orta-yüksek teknoloji olup olmadığı ve üretim teknolojisi.

7. Etkileşimde olduğu sektörlere teknolojik transfer sağlama potansiyeli (kaldıraç etkisi)

Göstergeler: Firmanın, tedarik zincirinde bulunması tahmin edilen firmalara sağlayacağı teknolojiler ile ilgili bilgi

8. Üniversiteler ve araştırma kuruluşlarının projeye dahli

Göstergeler: Üniversite ve araştırma kuruluşlarıyla yapılması planlanan protokoller, bu kuruluşlardan edinilecek hizmetin adam/saat karşılığı (ve/veya protokollerin mali büyüklüğü)

9. Yatırımın ve üretilecek ürünün yerli girdi oranı

Göstergeler: Münhasıran bu projeye istinaden yurt içinden temin edilecek hammadde ve ara malları oranına ilişkin, işletme tarihinden itibaren 3 yıllık projeksiyon

10. Yatırım ile istihdam edilecek nitelikli personel sayısı, profili ve gerekçesi

Göstergeler: Çalıştırılacak nitelikli personel sayısı ve niteliği

11 .Yatırımın çevresel etkilerinin en alt düzeye indirilmesi

Göstergeler: Şirketin ve/veya bulunduğu bölgedeki yerel yönetimlerin alması gereken çevresel önlemler ve bu önlemlerin mali değeri, üretim sonucu ortaya çıkabilecek atık miktarı, geri dönüşebilir atık olması durumunda yeniden ekonomiye kazandırıldığında elde edilecek gelir, geri dönüşüme ilişkin yatırım tutarı

12. Doğal kaynakların etkin kullanımı

Göstergeler: Gerek yurt içinde üretilen, gerekse ithal edilen değerli doğal kaynaklara (maden, mineral vb.) yönelik talep projeksiyonları, bu girdilerin ürün maliyetindeki oranı

13. Yatırımın istihdam yaratmaya katkısı

Göstergeler: Proje ile yaratılacak istihdamın detaylı analizi; mavi-beyaz yakalı çalışan sayısı, AR-GE personeline yönelik istatistikler (lisans üstü/doktoralı personel) nitelikli işgücü ücret desteği talep ediliyorsa bu işgücüne yönelik bilgiler (sayısı, nitelikleri - eğitim bilgisi, uluslararası yayın, iş tecrübesi vb.)

14. Yatırımın ölçek açısından değerlendirilmesi

Göstergeler: Yatırımın ölçeğinin ülkemizdeki ve dünyadaki kurulu kapasiteler ile karşılaştırılması, yatırım büyüklüğünün uluslararası ticaret miktarı ve fiyatlarına tahmini etkisi

Bölüm 4 -Talep Edilen Destekler ve Gerekçeleri

Açıklama: Bu bölümde yatırımcının hangi desteklerden faydalanmak istediğinin tespit edilmesi ve bu desteklerden faydalanması durumunda yatırım fizibilitesinde ortaya çıkacak değişimin gözlenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda;

a) Yatırımcının talep ettiği destekler.

b) Desteğin yatırım için kritik önemi,

c) Destek sonucunda yatırımın gelecekteki nakit akışında, yatırımın geri dönüş süresinde ve geri dönüş oranındaki değişimin her bir destek unsuru için ortaya konulması,

d) Talep edilen toplam destek tutarının toplam sabit yatırım tutarına oranı (Yardım yoğunluğu) belirtilecektir.

.