0 212 292 30 34 (pbx)

YGM Tebliği Yürütmeyi durdurma kararı.

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği ile İlgili Yürütmeyi Durdurma Kararı

Bilindiği Üzere,  Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği ile ilgili olarak beş dernek olarak Danıştay on beşinci Daireye 02.12.2014 tarih ve 29193 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan yetkilendirişmiş gümrük müşavirliği ile ilgili 2 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliğ’nde Değişiklik yapılmasına Dair Tebliğ'in 4. maddesi ile Geçici 1. maddesinin iptali yürütülmesinin durdurulması istemi ile davaları açılmıştı.

Söz konusu dava ile ilgili olarak Danıştay on beşinci daire tarafından esas no: 2014/9839 sayılı kararda;

“Açıklanan nedenlerle, 02.12.2014 tarih ve 29193 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği ile ilgili 2 Seri No'iu Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in 4. maddesi ile Geçici 1, maddesinin yürütmesinin durdurulması istemlerinin bu aşamada, davalı idarelerin savunması veya 8/12/2014 tarih ve E:2Ö14/9839 sayılı ara kararına cevap alındıktan ya da yasal savunma süresi ve ara kararma cevap süresi geçtikten sonra yeniden bir karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulmasına oyçokluğuyla 18.12.2014 tarihinde karar verildi.“

Denilmektedir. 

Söz konusu Danıştay kararına ekli dosyadan ulaşabilirsiniz.