4458 Sayılı Gümrük Kanunu 216. Maddesinde Değişiklik.

10 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7451 sayılı Kanunun  3. Maddesi ile  Gümrük Kanunu 216 ncı maddesinde değişiklik yapılmıştır. Buna  göre yapılan değişiklikle Gümrük Kanunu 216 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “6183 sayılı Kanuna göre belirlenen tecil faizi” ibareleri “kanuni faiz” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan “üç” ibaresi “dört” şeklinde değiştirilmiş olup , 4458 sayılı Gümrük Kanunu  216. Maddesi aşağıdaki gibidir ;

 

MADDE 216 –

1. Gümrük vergileri ile bunların ödenmelerine bağlı olarak tahsil edilmiş gecikme faizinin veya gecikme zammının geri verilmesinde, geri vermeye konu fazla tahsilatın yükümlüden kaynaklanması durumunda geri verme başvurusunun yapıldığı tarihten, diğer durumlarda ise tahsilat tarihinden geri verme kararının tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre için geri verilecek tutar üzerinden, aynı dönemde kanuni faiz oranında hesaplanan faiz ödenir.

  1. Geri verme kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren dört ay içerisinde idarece söz konusu kararın uygulanmaması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine, tebliğ tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için geri verilecek tutar üzerinden, aynı dönemde kanuni faiz oranında hesaplanan faiz ödenir.

 

7451 sayılı Kanun İçin Lütfen Tıklayınız.

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn