• Ana Sayfa
  • Güncel Mevzuat
  • Gümrük Muafiyeti Tebliği ( Seri No:2 )’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri NO :1 )

Gümrük Muafiyeti Tebliği ( Seri No:2 )’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri NO :1 )

11 Nisan 2023 SALI Resmî Gazete Sayı : 32160
TEBLİĞ
Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK MUAFİYETİ TEBLİĞİ (SERİ NO: 2)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 1)

 

MADDE 1- 6/6/2017 tarihli ve 30088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“d) Engelli araç ithal sistemi: Engelli araç ithali için ilk aşama olan engelli komisyonuna katılım başvurularının e-Devlet üzerinden gerçekleştirildiği sistemi,

e) Hareket ettirici tertibat: Debriyaj, fren ve gaz pedalları ile vites kolunu,”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde belirtilen kişiler, çift uyruklu olmaları halinde bu haktan faydalanamazlar.”

MADDE 3- Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “trafik tescil idaresine” ibaresi “notere” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “elektronik sistemler” ibaresi “BİLGE sistemi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Ankara” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan “uygunluk yazısı” ibaresi “il sağlık müdürlüğünden alınacak uygunluk yazısı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Tebliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Özel tertibatlı engelli aracı için araç Türkiye’ye getirilmeden önce, engelli araç ithal sistemi üzerinden komisyona katılım amacıyla ön başvuru yapılır. Ön başvurunun kabulü için belgelerin tam ve eksiksiz olarak sisteme yüklenmesi gerekir. Kararın 104 üncü maddesi kapsamında muafiyetten faydalanan kişilerin kendileri, velileri, vasileri veya Gümrük Kanununun 225 inci maddesi çerçevesinde temsil yetkisini haiz kişiler tarafından; ön başvuru yapılan komisyonun bulunduğu yetkili gümrük idaresine, üçüncü fıkrada belirtilen belgelerle birlikte başvurulur.”

MADDE 7- Aynı Tebliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “vasisinin” ibaresi “velisi veya vasisinin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Tebliğin 32 nci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve sonraki fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi kapsamında münhasıran engelliler tarafından kullanılmak üzere serbest dolaşıma sokulan aracın, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde sayılan özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatının bulunması gerekir.”

MADDE 9- Aynı Tebliğin 33 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “trafik tescil idaresine” ibaresi “notere” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Tebliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 35- (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun 27 nci maddesi kapsamında kamu yararına çalışan dernek statüsünü kazanan dernekler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından kullanılmak üzere getirilen veya yurt dışında bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile resmi kuruluşlar tarafından bunlara gönderilen, Kararın 105 inci maddesinde belirtilen eşyanın serbest dolaşıma girişine izin verilir.”

MADDE 11- Aynı Tebliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kriz hali nedeniyle, kriz halinden etkilenen bölgeye yurt dışından insani amaçla gönderilen temel ihtiyaç maddeleri ile diğer eşya için gümrük mevzuatının öngördüğü şekilde konşimento veya taşıma belgesi ibrazı aranır ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 169 uncu maddesi uyarınca elektronik ortamda sözlü beyan verilmesi gerekir. Ancak kriz halinin devam etmesi nedeniyle işlemlerin çok hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesinin gerektiği durumlarda, temel ihtiyaç maddesini ve diğer eşyayı kabul eden kuruluş tarafından Ek-7’ye uygun olarak düzenlenecek eşya listesinin gümrük idaresine sunulmasıyla gümrük işlemleri tamamlanır. Bu durumda sözlü beyan formu eşyanın tesliminden sonra, Gümrük Yönetmeliğinin 172 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ilgili muafiyet kodu eklenmek suretiyle elektronik ortamda gümrük idaresince doldurulur.”

MADDE 12- Aynı Tebliğin 38 inci maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve sonraki fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(4) Kararın 67 nci maddesi kapsamındaki motorlu nakil vasıtalarının serbest dolaşıma giriş işlemlerinde Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü, Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü, Gebze Gümrük Müdürlüğü, İzmir Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü, Mersin Gümrük Müdürlüğü ve Dilovası Gümrük Müdürlüğü yetkilidir.”

MADDE 13- Aynı Tebliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 39- (1) Kararın 67 nci maddesi kapsamındaki motorlu nakil vasıtaları hariç olmak üzere, bu Tebliğ kapsamındaki eşyanın serbest dolaşıma girişinde Gümrük Yönetmeliğinin 172 nci maddesi hükümlerine göre elektronik ortamda sözlü beyan formu kullanılır.”

MADDE 14- Aynı Tebliğin 41 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendine aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı maddeye üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve sonraki fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Ancak deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hâle gelen aracın hurdaya çıkarılması halinde, gümrüğe terk edilmesi durumunda gümrük vergileri aranmaksızın, gümrüğe terk edilmemesi durumunda ise gümrük vergilerinin ödenmesi koşuluyla yeniden muafiyetten faydalanılması mümkündür.”

“(4) Kararın 67 nci maddesi kapsamındaki motorlu nakil vasıtalarının serbest dolaşıma girişinde yetkili gümrük idaresince düzenlenecek olan trafik şahadetnamesine Ek-2’de yer alan şerh konularak gümrük işlemleri tamamlanır.

(5) Şerh kaldırma işlemleri için serbest dolaşıma giriş işlemlerinin gerçekleştirildiği gümrük idaresine başvurulur.”

MADDE 15- Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16- Aynı Tebliğin EK-2’si ve EK-3’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 17- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız

Facebook
Twitter
LinkedIn