Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik 03.01.2023

3 Ocak 2023 SALI Resmî Gazete Sayı : 32062
YÖNETMELİK
Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 53 üncü maddesine beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve sonraki fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(6) Gümrük beyannamesinin tescil tarihi itibarıyla mevcut bilgi ve belgelere istinaden beyanda bulunulan ancak tutarı kesin olarak belirlenemeyen depolama, tahmil-tahliye, liman giderleri gibi ithalatta katma değer vergisi matrah unsurları için, en geç söz konusu matrah unsurunun muhasebe kayıtlarına intikal ettirildiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar beyanda bulunulur ve vergileri de aynı süre içinde ödenir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 112 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkça” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) İhracat ve antrepo rejimlerine ilişkin gümrük beyannamesinin kağıt ortamında basımına, ibrazına, yükümlüye verilmesine ve saklanmasına ilişkin olarak ek-14’te yer alan hususlar uygulanmaz. İhracat ve antrepo rejimlerine ilişkin gümrük beyannamesi beyan sahibi tarafından elektronik imza ile imzalanır. Bu beyannameye ilişkin gümrük idaresince gerçekleştirilen tüm işlemler elektronik imza ile yapılır. Bu şekilde işlem yapılan beyanname beyan sahibi ile elektronik ortamda paylaşılır ve gümrük idaresi tarafından elektronik ortamda saklanır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde, beşinci fıkrasında yer alan “İhracata” ibaresi “İhracat ve antrepo rejimlerine” şeklinde, dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde, onuncu fıkrasında yer alan “ihracata” ibaresi “ihracat ve antrepo rejimlerine” şeklinde değiştirilmiştir.

“(3) Yeşil hattan yararlanma hakkı bulunan yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişiler adına tescil edilen gümrük beyannamelerinin 44 no.lu kutusuna birinci fıkrada belirtilen belgeler kaydedilir. Muayene türü yeşil hat olarak belirlenen gümrük beyannamelerine birinci fıkrada belirtilen belgeler eklenmez. Ancak, ihracat ve antrepo rejimlerine ilişkin gümrük beyannameleri hariç olmak üzere muayene türünün sarı veya kırmızı hat olarak belirlendiği durumlarda 44 no.lu kutuya kaydedilen belgeler gümrük beyannamesi ile birlikte gümrük idaresine ibraz edilir.”

“(9) 112 nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca beyan sahibi ile elektronik ortamda paylaşılan ihracat ve antrepo rejimlerine ilişkin gümrük beyannamesi elektronik olarak, bu beyanname eki belgeler ise belge aslının bulunduğu ortama göre kağıt veya elektronik olarak Kanunun 13 üncü maddesi çerçevesinde beyan sahibi tarafından saklanır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 231 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 231- (1) Basitleştirme izni vermeye Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yetkilidir. Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri kapsamlı teminat izni vermek için yetkilendirilebilir.”

MADDDE 5- Aynı Yönetmeliğin 232 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 325 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Şartlı muafiyet sisteminin kullanıldığı dahilde işleme rejiminde üç ay, gümrük kontrolü altında işleme rejiminde ise bir ay içerisinde rejimin kapatılması için,”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 425 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Serbest bölgelerde bulunan eşya için, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilmesine ilişkin beyanname verilmesi halinde Kanunun 70 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde gümrük işlemlerinin bitirilmesi gerekir. Belirtilen süre içinde eşyanın gümrük işlemlerinin bitirilmemesi halinde bu sürenin aşıldığı tarihten itibaren beyan sahibine, aşılan her gün için Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 513 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(10) Ekonomik yönden ihtiyaç olması halinde, ön izinle açılacak geçici depolama yerlerinde geçici depolama yeri açma talebinde bulunan kişinin liman işleticisi olması, geçici depolama yeri için 10.000.000 TL tutarında teminat verilmesi, geçici depolama yerinin mutat yolların izlenmesi kaydıyla liman işleticisinin gümrük işlemlerinin gerçekleştirildiği ve limanın bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğüne en fazla 20 km mesafede olması şartlarıyla, yedinci fıkrada belirtilen kapalı alan şartı aranmaksızın geçici depolama yeri açılmasına izin verilebilir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 515 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Eşyanın geçici depolama yerine giriş ve çıkışına ilişkin kayıtlar, asgari olarak;

a) Eşyanın girişindeki beyan veya belge numarası ve tarihini,

b) Giriş tarihini,

c) Girişteki eşya miktarını,

ç) Eşyanın çıkışındaki beyan veya belge numarası ve tarihini,

d) Çıkış tarihini,

e) Çıkıştaki eşya miktarını,

f) Eşyanın geçici çıkarılması halinde buna ilişkin bilgileri,

g) Eşyanın elleçlemeye tabi tutulması halinde buna ilişkin bilgileri,

içerecek şekilde, geçici depolama yeri işleticilerince eşyanın girişine ve çıkışına eş zamanlı olarak bilgisayar ortamında tutulur. Bu kayıtlar her zaman gümrüğün denetlemesine hazır halde bulundurulur.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 518 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yatırım izni yalnızca kamu kuruluşları ve belediyeler ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, asgari iki yıldır faaliyette bulunan, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın EK-1’inde yer alan Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler başlıklı tablosunda sayılan ve ödenmiş sermayesi;

a) 1. ve 2. Bölge kapsamındaki iller için 10.000.000 TL,

b) 3. ve 4. Bölge kapsamındaki iller için 5.000.000 TL,

c) 5. ve 6. Bölge kapsamındaki iller için 3.000.000 TL,

olan anonim ve limited şirketlere verilebilir. Asgari iki yıldır faaliyette bulunma ve ödenmiş sermaye miktarının tespitinde, anonim ve limited şirketlerde unvan değişikliği veya şirket birleşmeleri göz önünde bulundurulur.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 575 inci maddesinin üçüncü fıkrasına “gümrük müşavir yardımcısı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve stajyer” ibaresi ile birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Stajyer, gümrük müşavir yardımcısı tarafından yapılması gereken iş ve işlemleri yapamaz. Bu şekilde davrandığı tespit edilenlerin stajına son verilir ve bu kişiler bir daha yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında çalıştırılamaz.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 577 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince staj amacıyla çalıştırılan kişilerin, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri yanında çalıştıkları süreler, Kanunun 227 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen staj süresinden sayılır.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 587 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “(b) bendinin” ibaresi “(d) bendinin” şeklinde değiştirilmiştir.

“d) Düşük kıymet beyanı şüphesiyle kıymet araştırması yapılan hallerde yükümlünün beyanına göre yapılan vergi tahakkukları ile gümrük idaresince tahakkuk ettirilen bütün vergiler arasındaki farkın teminata bağlanması.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin EK: 80’inin I. Başvuru İçin Aranacak Bilgi ve Belgeler başlıklı bölümünün 6 ncı maddesinde yer alan “OHSAS 18001” ibaresi “ISO 45001” şeklinde değiştirilmiş, II. Antrepolarda Aranacak Şart ve Nitelikler başlıklı bölümünün A-Genel Özellikler başlığı altında yer alan 1 inci maddesinin (ö) bendinde yer alan “sahasında” ibaresi “alanında” şeklinde, “içerisinde” ibaresi “sahasında” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin EK 82’sinde yer alan tablonun 41 numaralı satırı yürürlükten kaldırılmış ve aynı tabloya aşağıdaki satır eklenmiştir.

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici depolama yerleri ve antrepoların açma ve işletme izin başvuruları

GEÇİCİ MADDE 20- (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin;

a) 10 uncu maddesi,

b)14 üncü maddesi ile EK: 80’in I. Başvuru İçin Aranacak Bilgi ve Belgeler başlıklı bölümünün 6 ncı maddesinde yapılan değişiklik,

bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış başvurular için uygulanmaz.”

MADDE 17- Bu Yönetmeliğin;

a) 2 nci ve 3 üncü maddeleri 1/2/2023 tarihinde,

b) 7 nci ve 9 uncu maddeleri, 15 inci maddesi ile EK 82’de yer alan tabloya eklenen 57 numaralı satır yayımı tarihinden 60 gün sonra,

c) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn