Hizmetler

Gümrük İşlemleri

Bu bölüm rutin gümrük işlemlerini kapsamaktadır.

 • G.T.İ.P. tespiti
 • Varsa ön müsaadeleri alınması
 • Gerektiğinde konşimento cirolarını yaptırılması
 • Ordino alımı
 • Gerektiğinde model ve yaş tespiti için Ekspertiz Raporu çıkartılması
 • Eksiklik hasar ve hata tespiti hallerinde tutanak ve veya hasar zaptı düzenletmek ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi
 • Gümrük Giriş Beyannamesini düzenlemeden önce eşya hakkında tereddüt varsa veya talep edildiği hallerde küşadının yapılması
 • İthal ve ihraç edilecek eşyanın muayenesini sağlamak için Gümrük İdareleri nezdinde gereken tüm işlemlerin yapılması
 • Gümrük işlemleri sırasında ödenmesi gereken her türlü vergi resimharç ve fon bedellerinin hesaplanması tahakkukların yapılması yaptırılması tahakkuk eden bedelleri nakden veya teminat olarak yatırılması.Söz konusu bedellerin çekle ödenmesi halinde mezkur çeklerin ilgili banka şubesinde bloke işlemlerini yaptırdıktan sonra yetkili mercilere tevdi edilmesi
 • Tahakkuk sürecinde gümrük idaresince hesaplanan bedellerde aleyhte bir farklılık meydana geldiğinde re’sen itirazda bulunmak
 • Transit supalan ve özel antrepo işlemlerinin yapılması
 • Geçici İthalat İzni alınması (Tam muafiyet için ilgili gümrüğünden )
 • Gümrük İdaresi tarafından mevzuat gereği talep edilen/edilecek gerekli belge rapor ve bilgilerin temini için T.S.E. Sigorta Şirketleri Acenteler Kimyahane Ölçü ve Ayarlar Kontrolörlüğü Liman D.D.Y. P.T.T. ve Bankalar vb. nezdindeki tüm işlemler ile teminat alıp , verme işlemleri gibi ilgili mercilerde takip ve sonuçlandırılması gerekli tüm formaliteleri zamanında ve usulüne uygun olarak ifa etmek
 • Gümrükleme işlemlerinde gereken sürati sağlamak amacı ile eşyanın gelişini takip etmek
 • Dış ticarete konu evrakları hızlı ulaşımı için kurye hizmeti  vererek zamanında teslim etmek 
 • Gümrük işlemlerinin zamanında eksiksiz ve ekonomik olarak tamamlanması için gerekli olan tüm işlemleri yapmak ve tüm tedbirleri almak.