Hizmetler

Proje Belgelendirme

Maksimum , Dış Ticaret işlemine konu mevzuat uyarınca alınması gerekli her türlü ön izin , izin ,lisans ve belgenin, yine mevzuatta belirlenen gerekli vesaikin düzenlenmesini sağlayarak ilgili merciler nezdinde başvuruda bulunup temini akabinde söz konusu belgelerin süreleri sonunda kapatılması için gerekli düzenlemeleri ve başvuruları yaparak sonuçlandırır.

 • Dahilde İşleme ve Hariçte İşleme İzin Belgeleri projelerini hazırlamak, belge çıkartmak, revize etmek ve kapatmak
 • İthalat işlemleri için gerekli (Kota) İthal müsaadesi, Gözetim Belgesi, Karayolu uygunluk belgesi, Garanti Belgesi temini.
 • Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ön izni alınması.
 • Onaylanmış Kişi Statü Belgesi alınması.
 • Yetkilendirilmiş Yükümlü ( YYS-AEO ) Statüsü alınması .
 • Antrepo Açılış İzni alınması ve açılması işlemlerinin takibi.
 • Serbest Bölge’de şirket kuruluş ve Serbest Bölge Faaliyet Ruhsatı alınması işlemleri.
 • Yatırım Teşvik belgelerinin yatırım bilgi formlarını hazırlamak yapmak, belge alım , revize ve kapama işlemlerini yapmak.
 • Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgesi alım işlemlerini yapmak.
 • Tarım Bakanlığı Kontrol belgesi temini ve ithalat uygunluk işlemleri yapmak.
 • Sağlık Bakanlığı Kontrol belgesi temini ve işlemleri.
 • Geçici İthalat İzni almak (Kısmi muafiyet Gümrük Müsteşarlığından )
 • Ticari kiralama yolu ile yapılacak geçici ihracat