• Ana Sayfa
  • Güncel Mevzuat
  • Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin ve Florlu Sera Gazlarının İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2023/4)

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin ve Florlu Sera Gazlarının İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2023/4)

28 Nisan 2023 CUMA Resmî Gazete Sayı : 32174
TEBLİĞ
Ticaret Bakanlığından:

OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN VE FLORLU

SERA GAZLARININ İHRACINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(İHRACAT: 2023/4)

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevre Konferansı Beyannamesi ile Birleşmiş Milletler Çevre Programının Dünya Ozon Tabakası Eylem Planı kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve faaliyetlerinin sonuçlarından biri olan 6/6/1990 tarihli ve 3655, 3656 sayılı Kanunlar ile onaylanmaları uygun bulunan ve 90/733 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ve Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü, 27/9/1994 tarihli ve 4042 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 94/6214 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Londra Değişiklikleri ve 7/7/1995 tarihli ve 4118 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 95/7184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Kopenhag Değişiklikleri ve 4/6/2003 tarihli ve 4871 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6072 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Montreal Değişiklikleri ve 10/6/2003 tarihli ve 4880 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6077 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Pekin Değişiklikleri çerçevesinde Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’te ve 4/3/2021 tarihli ve 7295 sayılı Yirmi Sekizinci Taraflar Toplantısında Üzerinde Mutabakata Varılan Montreal Protokolüne Yönelik Değişikliğin (Kigali Değişikliği-2016) Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun çerçevesinde Ek-4’te gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) ve tanımları belirtilen eşyanın ihracına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 441 inci maddesi ile 7/4/2017 tarihli ve 30031 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik, 29/6/2022 tarihli ve 31881 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Başvuru: Hidroflorokarbon kontrol belgesi başvurularını,

c) Faaliyet Raporları Veri Tabanı (FARAVET): Florlu sera gazları veya diğer florlu maddeleri ürün veya ekipman içerisinde veya dökme eşya olarak ithal eden, ihraç eden ya da bu gazları veya maddeleri kullanan, geri kazanan, geri dönüştüren, ıslah eden veya imha eden işletmeler tarafından sunulan yıllık raporları, kota tahsisi ve lisans modülünü içeren elektronik veri tabanını,

ç) GTİP : Eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

d) GTP : Eşyanın gümrük tarife pozisyonunu,

e) Hidroflorokarbon: Ek-4’te listelenen maddeleri ve/veya bu maddelerden en az birini içeren karışımları,

f) Islah: Geri kazanılan florlu sera gazlarının veya diğer florlu maddelerin kullanım amacı göz önünde bulundurularak, saf madde performans standardına geri döndürülmesi için işlenmesini ve işlevsellik niteliğinin yükseltilmesini,

ifade eder.

İhracat işlemleri

MADDE 4- (1) Montreal Protokolü’nün Pekin değişiklikleri uyarınca, Pekin değişikliklerine taraf olmayan (Ek-A’da yer almayan) ülkelere Ek-1 ve Ek-2’de GTİP’leri ile tanımları belirtilen malların ihracatı yapılamaz.

(2) Ek-4’te listelenen kimyasalların ihracatı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının iznine tabidir.

(3) 10/5/2023 tarihinden itibaren Ek-4’te listelenen kimyasalların dökme olarak saf halde, kullanılmış, geri dönüştürülmüş veya ıslah edilmiş hidroflorokarbon olarak ihracında, her bir sevkiyat için hidroflorokarbon kontrol belgesi aranır.

(4) Ek-4’te listelenen kimyasalları dökme halde kap içerisinde ihraç etmek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin kontrol belgesi almak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının FARAVET programına kayıt olmaları zorunludur.

(5) Ek-4’te listelenen kimyasalların dökme halde kap içerisinde ihracatına ilişkin düzenlenen her bir kontrol belgesi tek bir sevkiyat için geçerlidir. Kontrol belgesi, başvuru sırasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sunulan fatura, eşyanın ihracatı dışında kullanılamaz ve gümrük beyannamesinin kapanmasını takiben geçerliliğini yitirir.

(6) Hidroflorokarbon ihracat kontrol belgesinin kapatma işlemi FARAVET üzerinden uygulama kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde ihracatçı firma tarafından sevkiyatın gerçekleşmesini müteakip en geç 15 takvim günü içerisinde yapılır. Sevkiyatın gerçekleşmemesi durumunda da ihracatçı, belge kapatmasını FARAVET üzerinden yapar.

(7) Hidroflorokarbon kontrol belgesinin geçerlilik süresi başvurunun yapıldığı takvim yılının bitmesiyle sona erer.

(8) Hidroflorokarbon kontrol belgesi devredilemez.

(9) Hidroflorokarbon kontrol belgesi, gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

(10) Ek-4’te yer alan kimyasalların ihracatında düzenlenen hidroflorokarbon kontrol belgesi birden fazla gümrük beyannamesi için kullanılamaz. Birden fazla kimyasalın aynı hidroflorokarbon kontrol belgesi ile ihracatı mümkündür.

İhracat kısıtlamaları

MADDE 5- (1) Aşağıdaki tabloda belirtilen maddeler ve bu maddelerden herhangi birini içeren Ek-3/A’da GTİP ve tanımları belirtilen mallar ile söz konusu tabloda belirtilen mallardan herhangi biri ile çalışan Ek-3/B’de GTİP ve tanımları belirtilen malların ihracatı yasaktır.

(2) Birinci fıkradaki tabloda yer alan 2903.76.10.00.00 ve 2903.76.20.00.00 GTİP’li maddeleri içeren Ek-3/A’da yer alan 8424.10 GTİP’li malların ihracatı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının iznine tabidir.

Tebliğde yer almayan hususlar

MADDE 6- (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 7- (1) 24/1/2014 tarihli ve 28892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2014/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8- (1) Bu Tebliğin;

a) 4 üncü maddesinin iki ila onuncu fıkraları 10/5/2023 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn